Imprezy miejskie

3

Regulamin

  

REGULAMIN

 

Celem Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda, zwanego w treści regulaminu Festiwalem, jest prezentacja i popularyzacja dorobku kompozytorskiego tarnogórzanina - Józefa Szweda oraz kultywowanie tradycji orkiestr dętych, podnoszenie poziomu wykonawczego, interpretacyjnego, promowanie swej podmiotowości w  śląskiej kulturze  muzycznej.

Organizacja Festiwalu

1. Organizatorem Festiwalu jest Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

2. Festiwal jest imprezą plenerową.

3. Festiwal jest przeznaczony dla amatorskich orkiestr dętych.

4. Zadaniem uczestników Festiwalu jest wykonanie 25-minutowego programu muzycznego, w tym obowiązkowo, corocznie wskazanego przez Organizatora, utworu/utworów patrona Festiwalu oraz wybranych przez zespół utworów dodatkowych - jednego walza i jednej polki. Pozostałe elementy prezentacji festiwalowej są dowolne.

5. Organizator zatwierdza  program koncertu każdej z występujących orkiestr.

6. Orkiestry zgłaszające swój udział w Festiwalu zobowiązane są do przedstawienia programu występu. Program występu nie może naruszać praw autorskich twórców prezentowanych utworów.

7. Organizator dostarczy uczestnikom materiał nutowy utworów obowiązkowych. W roku 2017 utworami obowiązkowymi są kompozycje Józefa Szweda:
    - „Marsz na orkiestrę dętą” oraz „VI Uwertura Na Jubileusz”

8. Kolejność występu orkiestr ustalana będzie w drodze losowania. W uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od ustalania kolejności występu w drodze losowania.

9. W celu przeprowadzenia konkursu na najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego Józefa Szweda Organizator powoła Jury Festiwalowe.

10. Konkurs odbywa się przy udziale publiczności.

 

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

1.    Do udziału w Festiwalu  mogą być zgłaszane amatorskie orkiestry dęte. Zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

      42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4, Biuro Kultury

2.     Zgłoszenie musi zawierać informacje dotyczące:
- kolejności wykonywanych utworów wraz imieniem i nazwiskiem kompozytora lub 
ewentualnie aranżera,
- składu osobowego orkiestry (ilość muzyków),

- imienia i nazwiska dyrygenta oraz prezesa orkiestry,
- krótkiej prezentacji orkiestry wraz ze zdjęciem do wykorzystania w promujących Festiwal (plakat, folder, publikacje festiwalowe)

- danych adresowych orkiestry oraz numeru telefonu osoby uprawnionej do z Organizatorem w sprawach dotyczących Festiwalu.

3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 maja bieżącego roku.

4. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez dyrektora  artystycznego wyznaczonego przez Organizatora.

5. Zgłoszenie orkiestry do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką wykonywanych przez orkiestrę koncertów i rozpowszechniania tych zapisów dla potrzeb promocji Festiwalu.

6. Do prezentacji festiwalowych zostaną zaproszone orkiestry prezentujące najciekawszy program, gwarantujący odpowiedni poziom artystyczny i tematyczny.

7. Decyzja o zakwalifikowaniu orkiestry do Festiwalu oraz zaakceptowaniu  zaproponowanego programu zostanie podjęta do dnia 10 czerwca bieżącego roku oraz przesłana na wskazany przez zespół adres korespondencyjny.

8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu sami pokrywają koszty podróży.

9. Za niepełnoletnich członków orkiestry odpowiedzialność ponoszą kierownicy orkiestr lub inne osoby, którym rodzice lub prawni opiekunowie powierzyli opiekę na czas udziału w Festiwalu.

Kryteria i zasady oceny wykonania utworu obowiązkowego

   1.     Uczestników konkursu ocenia Jury złożone ze znanych polskich muzyków, pedagogów akademickich.

2.     Przy ocenie wykonania utworu obowiązkowego Jury będzie kierowało się  następującymi kryteriami:

- zgodność wykonania utworu obowiązkowego Józefa Szweda z dostarczonym   zapisem nutowym,

- jakość brzmienia i ogólne wrażenie artystyczne,

- interpretacja utworu obowiązkowego w zakresie intonacji, artykulacji, dynamiki i frazowania.

3.    Jury  wyłoni zwycięzcę w dniu prezentacji festiwalowych.

4.    Obrady Jury są niejawne.

5.    Decyzje Jury są ostateczne.

 

Laureaci Festiwalu i nagrody

1.    Każda orkiestra otrzyma dyplom uczestnictwa w Festiwalu, pamiątkową statuetkę oraz atrakcyjne akcesoria muzyczne.

2. Rozstrzygnięcie konkursu publikowane będzie na łamach prasy lokalnej oraz na podstronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach www.festiwal.tarnowskiegory.pl

3.   Najlepszy wykonawca utworu obowiązkowego Józefa Szweda otrzyma nagrodę pienięzną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 0/100). Przekazanie nagrody nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. Drugą narodę stanowi kwota 3.000 zł, a trzecią - 1.000 zł. 

4. Nagrodą specjalną Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach jest możliwość występu w murach Akademii.

5.    Za najlepsze wykonanie utworów dodatkowych przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

Organizator Festiwalu:

 

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry,  Rynek 4

tel. 32 39 33 858, 32 39 33 866 – Biuro Kultury

     e-mail: kultura@tarnowskiegory.pl

fax: 32/33-39-602

 

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje  kierownik  artystyczny Festiwalu. 

Inne warte uwagi imprezy odbywające się w tym roku

inne imprezy

Tarnogórski Festiwal
Orkiestr Dętych
im. Józefa Szweda

Tarnowskie Góry

Urząd Miasta
Tarnowskie Góry

projekt i wykonanie:
Agencja reklamowa zpomyslami.pl